Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες»

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες»

 1. Αναθέτων Φορέας: Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, με έδρα τον Τύρναβο Θεσσαλίας (1° Χλμ. Τυρνάβου – Λάρισας, Τ.Κ. 40 100) και με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Σίκαλο Ευάγγελο.
 2. Αντικείμενο: Επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες».
 3. Προϋπολογισμός Έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 985/227651 Απόφαση Έγκρισης είναι 516.159,05 € και περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων 366.674,40 €, την Μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων 11.000,23 €, τις Δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων 87.150,00 €, τις Διοικητικές Δαπάνες 14.666,98 € και τις αμοιβές του οργανισμού εκτέλεσης 36.667,44 €. Η Μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων, οι Δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων και οι Διοικητικές Δαπάνες δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του ανοικτού διαγωνισμού είναι 403.341,84 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου, του Αναθέτοντος Φορέα και στις χώρες υλοποίησης των ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράφει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997).
 6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 8. Διάρκεια της Σύμβασης: από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2023.
 9. Το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερομένους από τα γραφεία του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, με υπεύθυνο επικοινωνίας τον κ. Σίκαλο Ευάγγελο, τηλ. +30 2492022002 +30 2492024771, email: manager@tirnavoswinery.gr, από τις 7:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως με επιστολή θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 10. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, με έδρα τον Τύρναβο Θεσσαλίας (1° Χλμ. Τυρνάβου – Λάρισας, Τ.Κ. 40 100), είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά, ως την Παρασκευή 26 Φεβρουάριου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.
 11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών διενεργείται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου.
 12. Νομική Μορφή Αναδόχου: Ο ανάδοχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται μέσα στη διακήρυξη. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει προσφορά.
 13. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 90 (ενενήντα) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 14. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 15. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.
 16. Ο Αναθέτων Φορέας, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Ο Διευθυντής του ΑΟΣ Τυρνάβου
Σίκαλος Ευάγγελος