ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Προσοχή Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες μέρες με βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας συνίσταται στους παραγωγούς να ξεφυλλίσουν τα αμπέλια τους (στο στάδιο καρπόδεσης) για να αποφύγουν τις μολύνσεις από φυτοπαθογόνους μύκητες οι οποίοι ευνοούνται από τις θερμοκρασιές που επικρατούν.

Εφέτος, από την έναρξη της βλαστικής περιόδου έως και σήμερα έχει παρατηρηθεί μία αξιοσημείωτη ανομοιομορφία όσον αφορά τον ρυθμό αύξησης της ετήσιας βλάστησης των πρέμνων. Σημειώνεται σημαντική διαφορά στο μήκος των κληματίδων, καθώς και στο στάδιο εξέλιξης των ταξιανθιών. Συνυπάρχουν πρώτα στάδια  ανθοφορίας έως και καρπόδεση. Ας σημειωθεί ότι το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο συγκεκριμένη περιοχή ή ποικιλία αλλά συχνά παρατηρείται ακόμη και στο ίδιο πρέμνο.

 

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ

Σε αρκετούς αμπελώνες της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου έχει εξελιχθεί σοβαρή προσβολή από περονόσπορο, όχι μόνο στο φύλλωμα αλλά και στις ταξιανθίες. Σε ορισμένους αμπελώνες η προσβολή των ανθοταξιών είναι σχεδόν καθολική. Έχουν εμφανιστεί και δευτερογενείς προσβολές στο στάδιο της καρπόδεσης. Μεγαλύτερο ποσοστό προσβολής εμφανίζεται στην ποικιλία ροδίτης.

¨Όχι μόνο η τρυφερή βλάστηση αλλά και μετά τη γονιμοποίηση, δηλαδή από την καρπόδεση και μέχρι το «γυάλισμα» οι ράγες και η ράχη των βοτρύων παραμένουν ευαίσθητες στην προσβολή από το παθογόνο και όσο υπάρχουν λειτουργικά στομάτια στην επιφάνειά τους.  Η παρατεταμένη και έντονη αστάθεια του καιρού με συνεχείς βροχοπτώσεις, υψηλή σχετική υγρασία και θερμοκρασίες >130 C τις βραδινές και πρωινές ώρες, ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την επέκταση της ασθένειας. Συστήνεται άμεσα η προστασία των ταξιανθιών/βοτρύων και της τρυφερής βλάστησης, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα που καταπολεμεί ταυτόχρονα και το ωίδιο Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

 

Ω Ι ∆ Ι Ο

Από παρατηρήσεις σε αμπελώνες της περιοχής Τυρνάβου παρατηρήθηκαν προσβολές ωιδίου στο σταφύλι με άφθονες εξανθήσεις. Παρακαλούνται οι παραγωγοί να ελέγξουν τα αμπέλια τους και να ψεκάσουν.

 

Το στάδιο της καρπόδεσης και οι 2-3 εβδοµάδες που ακολουθούν είναι µία περίοδος πολύ κρίσιµες για την ανάπτυξη της ασθένειας και οι ζηµιές που προκαλούνται είναι συνήθως καταστροφικές για την καλλιέργεια Η προστασία των βοτρύων από τον µύκητα αυτή την περίοδο θεωρείται επιβεβληµένη. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την γρήγορη επέκταση της ασθένειας. Συνιστάται άµεσα σχολαστικός ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του µύκητα, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή µυκητοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί το σκεύασµα (φυσικό προϊόν) του ανταγωνιστικού µύκητα Ampelomyces quisqualis M10. Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό και την έκθεση στο φως της βλάστησης και των βοτρύων.

 

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Δεν συνιστάται ακόμη επέμβαση για την καταπολέμηση του εντόμου, μέχρι να υπάρξει ξεκάθαρη ένδειξη της δραστηριότητας των ακμαίων της πρώτης γενιάς-δεύτερης πτήσης..

 

Β Ο Τ Ρ Υ Τ Η Σ

 Συστήνεται άµεσα προστασία των νεαρών βοτρύων από την µυκητολογική ασθένεια µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου σκευάσµατος, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. Επίσης, επέµβαση συνιστάται άµεσα µετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέµων, παράγοντες που προκαλούν τραυµατισµούς στην τρυφερή βλάστηση. Τα καλλιεργητικά µέτρα που περιορίζουν τη σοβαρότητα της ασθένειας, έχουν να κάνουν κυρίως µε τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα µέσα στον αµπελώνα και το ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά. Τέτοια µέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέµατα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση.

 

Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Ι

Στους αµπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή της νεαρής βλάστησης από ψευδόκοκκους, συστήνεται αρχικά η σήµανση (µαρκάρισµα) των προσβεβληµένων πρέµνων, για την αποφυγή µεταφοράς των εντόµων στα γειτονικά πρέµνα µε τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία. Συνιστάται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και πλήρης κάλυψη µε το ψεκαστικό υγρό όχι µόνο της βλάστησης, αλλά επίσης του κορµού, των κεφαλών και των βραχιόνων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Τις ανακοινώσεις θα τις βρείτε στο www.tirnavoswinery.gr και www.minagric.gr.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ