ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΘΟΤΑΞΙΩΝ, 8-15 CM,4-6 ΦΥΛΛΑ

ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Την εποχή αυτή είναι δυνατό να διαπιστωθούν φαγώματα στη νεαρή βλάστηση. Αυτά είναι αποτέλεσμα της τροφικής δραστηριότητας προνυμφών διαφόρων λεπιδοπτέρων καθώς και ακμαίων διαφόρων ωτιορρυγχών και γενικότερα κολεοπτέρων εντόμων. Χρήση εγκεκριμένου για την καλλιέργεια εντομοκτόνου.

 

ΩΙΔΙΟ

Το παρόν βλαστικό στάδιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μολύνσεις του μύκητα. Οι σχετικές υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν (>15 ⁰ C) ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας στη νεαρή βλάστηση. Επίσης ο ρυθμός αύξησης είναι μεγάλος. Ο κίνδυνος μολύνσεων είναι μεγαλύτερος στις περιοχές που η ασθένεια ενδημεί καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες.

Για τον περιορισμό του μολύσματος συστήνεται στους αμπελουργούς να επισκέπτονται τον αμπελώνα συχνά προκειμένου να καταστρέφουν τους προσβεβλημένους βλαστούς. Συνίσταται προληπτική επέμβαση με τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριμένου εντομοκτόνου. Συνίσταται η εναλλαγή μυκητοκτόνων για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Η καταπολέμηση του ωιδίου συνδυάζεται με την καταπολέμηση του περονοσπόρου αλλά και της φόμοψης.

 

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Θεωρείται ως η πλέον καταστροφική ασθένεια της αμπέλου σε περιοχές όπου κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν υγρές κλιματολογικές συνθήκες. Οι προσβολές αρχίζουν στο παρόν βλαστικό στάδιο και είναι τοπικού χαρακτήρα. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (>13⁰ C)  είναι ευνοικές για την εκδήλωση της ασθένειας. Σε περιοχές όπου η ασθένεια εμφανίζεται συχνά και σε ευαίσθητες ποικιλίες συστήνεται ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο όταν η βλάστηση έχει μήκος 8-15 cm. Στον ψεκασμό αυτό δεν συνίσταται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος γιατί καθυστερεί τη βλάστηση. Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες. Επισημαίνεται ότι τα διασυστηματικά μυκητοκτόνα είναι επικίνδυνα για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Ο ψεκασμός σε αυτό το βλαστικό στάδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι εάν δεν καταπολεμηθούν οι πρωτογενείς μολύνσεις  και εφόσον επικρατήσουν οι κατάλληλες συνθήκες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εμφανιστεί επιδημία της ασθένειας το Μάιο ή αρχές Ιουνίου με καταστροφικά αποτελέσματα.

Η προστασία από το παθογόνο είναι επιβεβλημένη για όσο διάστημα επικρατούν βροχοπτώσεις  και θα πρέπει σε κάθε περιοχή να είναι γενικευμένη ώστε να μην υπάρχουν εστίες πολλαπλασιασμού και διασποράς μολυσμάτων της ασθένειας. Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά συμβάλουν στον περιορισμό της ασθένειας.

Τέτοια μέτρα είναι τα κλαδέματα, η καταστροφή ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισμός της αζωτούχο λίπανσης.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις   καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Οι εικόνες που δίνονται και παρουσιάζουν συμπτώματα προσβολής ασθενειών και εχθρών είναι απλώς ενδεικτικές και σκοπό έχουν την καλλύτερη κατανόηση των φυτοπαθολογικών προβλημάτων από τους καλλιεργητές. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλείο διάγνωσης από μέρους των παραγωγών. Για θέματα διάγνωσης πάσης φύσεως προσβολών των φυτών, οι καλλιεργητές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα σε εξειδικευμένους γεωπόνους.

 

 

                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       

                                                                                                               ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ