Εχθροί και Ασθένειες του Αμπελιού, Βλαστικό Στάδιο: Ωρίμανση σταφυλιού / μαλάκωμα ραγών

Εχθροί και Ασθένειες του Αμπελιού, Βλαστικό Στάδιο: Ωρίμανση σταφυλιού / μαλάκωμα ραγών

Ε
Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α

Επαναληπτικός
ψεκασμός.
Η
δραστηριότητα των ακμαίων της τρίτης γενιάς της ευδεμίδας συνεχίζεται με
πληθυσμούς που κατά τόπους (αμπελώνες περιοχής Τυρνάβου) είναι ιδιαίτερα
υψηλοί. Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των προνυμφών της τρίτης γενιάς του
εντόμου αποβαίνει συχνά ιδιαίτερα καταστροφική για την παραγωγή, συστήνεται η
συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών από τις προνύμφες με τη χρήση ενός
κατάλληλου και εγκεκριμένου για την καλλιέργεια εντομοκτόνου. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία της καταπολέμησης, είναι η πλήρης και μέχρις
απορροής κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα. Σε αυτό βοηθά το σωστό
ξεφύλλισμα.

Ψ
Ε Υ Δ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Ι

Σε αμπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή
των σταφυλιών από ψευδόκοκκους, συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και
εγκεκριμένο εντομοκτόνο και σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας.
Καλό είναι να γίνεται σήμανση (μαρκάρισμα) των προσβεβλημένων πρέμνων για την
αποφυγή μεταφοράς των εντόμων στα γειτονικά πρέμνα με τα ρούχα και τα
καλλιεργητικά εργαλεία. Η κάλυψη των σταφυλιών και της γύρω βλάστησης πρέπει να
είναι πλήρης. Ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του εντομοκτόνου πρέπει να
δίνεται στα σκιερά μέρη του πρέμνου. Επίσης, καλό είναι να ψεκάζονται ο κορμός,
οι κεφαλές και οι βραχίονες. Η επέμβαση κατά των ψευδόκοκκων, καταπολεμεί
ταυτόχρονα και την ευδεμίδα.

Β
Ο Τ Ρ Υ Τ Η Σ

Η σοβαρότερη και καταστροφικότερη μορφή
προσβολής από τον μύκητα, είναι η σήψη των ώριμων σταφυλιών. Συχνά η δράση του
συνεπικουρείται από άλλους σαπροφυτικούς μύκητες και κυρίως του Aspergillus
niger. Ο κίνδυνος προσβολής είναι μεγάλος στις υγρές και δροσερές περιοχές και
κυρίως όταν υπάρχουν ράγες τραυματισμένες από διάφορα αίτια, όπως ωίδιο,
ευδεμίδα, άλλα έντομα, ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσματα, πουλιά κ.ά. Για την
προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται η εφαρμογή μίας σειράς
καλλιεργητικών και άλλων μέτρων όπως: 1) σωστή διαχείριση της κόμης των πρέμνων
(βλαστολόγημα και ξεφύλλισμα) για τη μείωση της υγρασίας και την αποτελεσματική
κάλυψη των βοτρύων με το ψεκαστικό υγρό, 2) αποφυγή υπερβολικής και ακανόνιστης
χρονικά άρδευσης, 3) αποτελεσματική προστασία των σταφυλιών από το ωίδιο στα
προηγούμενα στάδια ανάπτυξης, 4) αποτελεσματική προστασία των σταφυλιών από την
ευδεμίδα, αλλά και από άλλα έντομα που προκαλούν πληγές ή/και μεταφέρουν σε
αυτές μολύσματα και 5) ορθολογική χρήση ορμονικών σκευασμάτων σε ορισμένες
πυκνόραγες κυρίως ποικιλίες, για την επιμήκυνση της ράχης των σταφυλιών και
προκειμένου αυτοί να γίνουν λιγότερο συμπαγείς. Ο αριθμός των επεμβάσεων για
την προστασία από την ασθένεια εξαρτάται από: 1) τις επικρατούσες καιρικές
συνθήκες, 2) το ιστορικό προσβολής του αμπελώνα από την ασθένεια, 3) την
ευαισθησία της ποικιλίας στην ασθένεια και 4) το ποσοστό των τραυματισμένων
ραγών. Σε υγρές και δροσερές περιοχές με ιστορικό προσβολών από βοτρύτη,
συνιστάται η διενέργεια μίας επέμβασης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο
μυκητοκτόνο στην έναρξη της ωρίμανσης και ενός δεύτερου 3─4 εβδομάδες πριν τον
τρύγο. Συνιστάται οι ψεκασμοί στο στάδιο αυτό να γίνονται με χαλκούχα
σκευάσματα, διότι προκαλείται σκλήρυνση της επιδερμίδας των ραγών και συνεπώς
αύξηση της αντοχής τους στον βοτρύτη.

Ο
Ξ Ι Ν Η  Σ Η ΨΗ

Πρόκειται για ασθένεια που παρατηρείται
την περίοδο της ωρίμασης των σταφυλιών, όταν το ποσοστό των σακχάρων φθάνει το
10% περίπου. Η ευαισθησία των σταφυλιών αυξάνει όσο πλησιάζει ο τρύγος. Η
ασθένεια οφείλεται σε ένα σύμπλοκο βακτηρίων και σακχαρομυκήτων. Η μόλυνση
συντελείται πάντα μέσω πληγών στις ράγες και ακολουθείται από ταχύτατη σήψη των
ραγών. Η σήψη συχνά επεκτείνεται σε ολόκληρο το σταφύλι και η απώλεια στην
παραγωγή μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Κύριος φορέας μετάδοσης της ασθένειας
είναι το δίπτερο Drosophila melanogaster (κοινώς μύγα του ξυδιού ή δροσόφιλα),
το οποίο επισκέπτεται τις πληγωμένες ράγες και μεταφέρει το μόλυσμα. Η παρουσία
του εντόμου στον αμπελώνα αποτελεί ένδειξη ύπαρξης της ασθένειας. Για την
προστασία των σταφυλιών από την ασθένεια, συνιστάται η λήψη μέτρων για την
αποτροπή δημιουργίας πληγών στις ράγες όπως: 1) έγκαιρη και αποτελεσματική
καταπολέμηση του ωιδίου, 2) αποτελεσματική καταπολέμηση της ευδεμίδας καθώς και
άλλων εντόμων που προκαλούν φαγώματα στις ράγες, 4) ορθολογικό πρόγραμμα
άρδευσης, 5) αποφυγή υπερβολικής λίπανσης, 6) ορθολογική χρήση ορμονικών
σκευασμάτων σε πυκνόραγες ποικιλίες, προκειμένου τα σταφύλια να γίνουν λιγότερο
συμπαγή και 7) εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων, τα οποία προκαλούν σκλήρυνση της
επιδερμίδας των ραγών. Η καταπολέμηση της δροσόφιλας παρουσιάζει δυσκολία,
αφενός διότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εντομοκτόνο και αφετέρου η καταπολέμηση
τοποθετείται χρονικά πολύ κοντά στον τρύγο.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι
καλλιεργητές να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες,
προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε
να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό
και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε
περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο
φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα
μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΝΩΡΙΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ